Het huishoudelijk reglement

 

 

 

   

   

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT

   

  Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging Zandlaan, bij afkorting ook wel aangeduid als BATV ZANDLAAN.

  ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

  1.1
  Iedere gebruiker van een tuin op het Volkstuincomplex Zandlaan moet lid zijn van de BATV ZANDLAAN, gevestigd te Bennebroek (Gemeente Bloemendaal) en moet meerderjarig zijn.

  1.2
  Over uitzonderingen hierop beslist de Algemene Ledenvergadering bij afzonderlijk besluit.

  1.3
  Zij, die in aanmerking wensen te komen voor het gebruiken van een tuin op eerder genoemd complex melden zich als kandidaat-lid bij de secretaris van het bestuur.

  1.4
  Indien nog geen tuin beschikbaar is, worden zij, in volgorde van de datum van aanmelding op een wachtlijst geplaatst.

  1.5
  Bij aanvaarding van het lidmaatschap verklaart het nieuwe lid schriftelijk, dat hij zich zal houden aan al datgene, dat is vastgelegd in de statuten, het huishoudelijk reglement en besluiten van de vereniging. Hij ontvangt daartoe een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

  1.6
  Een kandidaat-lid heeft, in overleg met het bestuur, het recht tweemaal van de aangeboden tuin af te zien, zonder dat dit consequenties heeft voor de volgorde op de wachtlijst.

  1.7
  Een zittende tuinder heeft eenmaal het recht van tuin te wisselen en te opteren voor een tuin die vrijkomt, voordat deze tuin wordt aangeboden aan kandidaten op de wachtlijst, zulks ter beoordeling van het bestuur.

  1.8
  Kandidaat-leden op de wachtlijst krijgen een tuin aangeboden in volgorde van aanmelding volgens de wachtlijst.

  1.9
  Indien een tuinder stopt met tuinieren en al tenminste twee jaar getuinierd heeft samen met een officiële medetuinder, dan kan deze medetuinder de nieuwe huurder worden van de betreffende tuin.

  1.10
  Kandidaat-leden kunnen niet opteren voor een specifieke tuin.

  1.11

  Criteria voor erelidmaatschap.

  De verdiensten van een erelid op organisatorisch en/of tuindersgebied moeten bovenmatig geweest zijn en bekend zijn c.q. erkend worden binnen de vereniging. Tevens moet het lid met grote verantwoordelijkheden belast geweest zijn. Een erelid moet ten minste 10 jaar bestuurs- of commissielid geweest zijn. Voordracht voor erelidmaatschap wordt ter fiattering aangeboden aan de algemene ledenvergadering.

  1.12

  Criteria voor lid van verdienste.

  Een lid van verdienste heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de vereniging voor een periode van ten minste 5 jaar, doch voldoet niet aan de criteria voor een erelidmaatschap. Voordracht voor lid van verdienste wordt ter fiattering aangeboden aan de algemene ledenvergadering.

  1.13

  Officiële medetuinder.

  Een officiële medetuinder heeft geen eigen tuin, maar tuiniert samen met een zittende tuinder op diens tuin en is tevens lid van de vereniging.

  ARTIKEL 2: FINANCIEN

  2.1
  a. De bijdrage voor het gebruik van de tuin bedraagt € 0,78 per m2 per jaar. Dit bedrag geldt voor 2022 en wordt per jaar in overleg met het Gemeentebestuur van Bloemendaal vastgesteld.
  b. De verenigingscontributie € 20,00 per jaar. Ook dit bedrag wordt ieder jaar op de Algemene Ledenvergadering voor het lopende jaar vastgesteld. Het genoemde bedrag geldt voor 2022.

  2.2
  De betalingen van de bedragen voor gebruik van de tuin en/of contributie moeten uiterlijk 1 februari van het betreffende verenigingsjaar in het bezit zijn van de penningmeester, tenzij anders (schriftelijk) is overeengekomen met het bestuur.

  ARTIKEL 3: EINDE LIDMAATSCHAP

  3.1
  Het lidmaatschap eindigt volgens het gestelde in Artikel 7 van de statuten.

  3.2
  Ontzetting uit het lidmaatschap zal niet geschieden alvorens het betrokken lid tenminste tweemaal schriftelijk is gewaarschuwd en het lid niet binnen 14 dagen na dagtekening van de laatste waarschuwing daaraan gevolg gegeven heeft. De tweede waarschuwing wordt aangetekend verzonden.

  3.2.1
  Indien het lid niet binnen 1 week na dagtekening van de tweede waarschuwing daaraan gevolg heeft gegeven, kan het lid uit het lidmaatschap gezet worden door het bestuur. Hierover ontvangt het lid binnen twee dagen na de verlopen week een aangetekende brief van het bestuur.

  3.2.2
  Een lid dat zich schuldig maakt aan het toebrengen van ernstige schade aan de vereniging door ongeoorloofd gedrag zoals genoemd in Artikel 7.1.d kan door het bestuur direct ontzet worden uit het lidmaatschap. Hierover ontvangt het lid een dag na de mondelinge mededeling van het bestuurslid binnen twee dagen een aangetekende brief van het bestuur.

  3.3
  Indien de Algemene Ledenvergadering, volgens het gestelde in Artikel 7 van de statuten, besluit tot verwerping van de ontzetting, dan wordt hierdoor tevens de schorsing opgeheven en het desbetreffende lid in zijn rechten hersteld. Het lid wordt hiervan onverwijld schriftelijk in kennis gesteld.

  3.4
  Indien het lidmaatschap eindigt door overlijden, zoals genoemd in Artikel 7.1.a van de statuten, dan treedt de partner, indien deze daartoe schriftelijk de wens te kennen geeft, in de rechten van de overledene.

  3.5
  Indien door ziekte of scheiding een tuinder niet verder tuiniert kan de tuin worden aangeboden aan de partner.

  ARTIKEL 4: BESTUUR

  4.1
  Het bestuur is belast met de uitvoering van het beleid. Het voert het beheer over eigendommen en het in huur verkregene van de vereniging en draagt zorg voor de instandhouding en het onderhouden ervan.

  4.2
  Het bestuur stelt regels vast ten aanzien van uitvoerende taken, die zijn toegewezen aan commissies en ziet toe op de juiste uitvoering van die taken. Het bestuur is voor het gevoerde beleid en beheer en voor de door de commissies uitgevoerde taken verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering.

  4.3
  De bestuursleden hebben recht van toegang tot alle bijeenkomsten en commissievergaderingen.

  4.4
  Voor het overige zij verwezen naar het gestelde in Artikel 9 van de statuten.

  4.5
  De voorzitter is woordvoerder namens de vereniging en representeert tezamen met de secretaris of de penningmeester de vereniging naar buiten. De voorzitter geeft leiding aan het bestuurswerk en leidt de bestuursvergaderingen, de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de algemene ledenvergaderingen.

  4.6
  De secretaris is belast met de correspondentie van de vereniging en houdt daarvan afschrift. Van alle in- en uitgaande stukken geeft de secretaris kennis aan het bestuur in vergadering (en vooraf aan het dagelijks bestuur). De secretaris is verder belast met:
  a. het bijhouden van de ledenadministratie.
  b. het notuleren van de algemene ledenvergaderingen, de bestuursvergaderingen en de vergaderingen van het dagelijks bestuur.
  c. het bijhouden van het archief.
  d. het uitbrengen van een verslag op de Algemene Ledenvergadering met betrekking tot mutaties in het ledenbestand en het gevoerde beleid.

  1. bijhouden van de website.4.7
   De penningmeester is belast met:
   a. het innen van de in Artikel 2 van het huishoudelijk reglement genoemde geldmiddelen en het verrichtten van de betalingen. Voor het beschikken over en het doen van betalingen van bedragen die een bedrag te boven gaan van € 500,00 is tevens fiattering nodig van de voorzitter en bij diens ontstentenis van een van de andere bestuursleden.
   b. het beheren van de geldmiddelen en het voeren van de administratie hieraan verbonden.
   c. het uitbrengen van een verslag op de Algemene Ledenvergadering over het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar, zoals bedoeld in Artikel 13 van de statuten.
   d. het opstellen van een begroting voor het nieuwe verenigingsjaar.4.8
   Overschrijden van de begroting kan slechts geschieden na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.4.9
   De secretaris en de penningmeester kunnen met instemming van de overige bestuursleden een deel van hun werkzaamheden overdragen aan een ander bestuurslid of commissielid, die voor deze werkzaamheden verantwoording schuldig is aan de desbetreffende functionaris.4.10

  Bij ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door de secretaris, wordt de secretaris vervangen door de voorzitter en wordt de penningmeester vervangen door de voorzitter.

   

  ARTIKEL 5: BESTUURSVERKIEZING

  5.1
  Voordrachten van kandidaten voor een bestuursfunctie dienen vergezeld te zijn van een bereidverklaring van de kandidaten.

  5.2
  Om als bestuurslid te kunnen worden benoemd, dient men tenminste 1 jaar lid te zijn van de vereniging.

  5.3

  De voorzitter dient bestuursmutaties direct te melden aan de Kamer van Koophandel.

  ARTIKEL 6: VERGADERINGEN

  6.1.1
  Naast de Algemene Ledenvergadering en andere algemene vergaderingen kent de vereniging bestuursvergaderingen, dagelijkse bestuursvergaderingen en commissievergaderingen.

  6.1.2
  De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in het eerste halfjaar en bij voorkeur in de maand maart.

  6.1.3
  De agenda voor deze vergadering dient tenminste 10 dagen voor de vergadering bekend te zijn en bevat tenminste de volgende agendapunten:
  – Jaarverslag van de secretaris
  – Jaarverslag van de penningmeester
  – Verslag van de financiële commissie
  – Benoeming van de financiële commissie
  – Vaststelling van de begroting voor het komend jaar
  – Vaststelling van de contributie

  6.1.4
  Voorstellen voor de Algemene Ledenvergadering en de andere jaarvergaderingen dienen 14 dagen tevoren bij de secretaris te zijn ingediend.

  6.1.5
  Algemene vergaderingen, zoals bedoeld in Artikel 14 van de statuten dienen op een zodanig tijdstip te worden gehouden, dat zoveel mogelijk leden deze kunnen bijwonen. De agenda’s voor deze vergaderingen dienen minstens 5 dagen voor de vergadering bekend te zijn.

  6.1.6
  Tijdens de Algemene vergaderingen worden uit de leden 3 leden benoemd, die tezamen het stembureau vormen. Het stembureau verzorgt het uitdelen, ophalen, openen, lezen en tellen van de stembriefjes. De uitslag wordt door de voorzitter aan de vergadering bekend gemaakt.

  6.1.7
  Ongeldige stemmen zijn:
  a. blanco uitgebrachte stemmen.
  b. ondertekende of van andere toevoegingen voorziene stembriefjes.
  c. onleesbare stembriefjes.
  d. stembriefjes die niet voldoen aan het doel waarvoor ze zijn uitgebracht.

  6.1.8
  Schriftelijke machtigingen tot het stemmen namens een niet aanwezig zijn lid, dienen voor de aanvang van de vergadering aan de secretaris te worden overhandigd.

  6.2.1
  Bestuursvergaderingen worden gehouden op voorstel van de voorzitter of op voorstel van twee andere leden van het bestuur.

  6.2.2
  De uitnodiging voor de vergadering dient minstens 7 dagen tevoren te geschieden.

  6.2.3
  Het dagelijks bestuur komt bijeen op voorstel van minstens 1 van de leden.

  6.3.1
  Commissievergaderingen worden gehouden op voorstel van 1 of meer leden van die commissie.

  6.3.2
  Met uitzondering van de financiële commissie, kan een bestuurslid, indien het bestuur dat nodig acht, zitting hebben in een commissie.

  6.3.3
  Commissievergaderingen worden geleid door een uit de commissie gekozen voorzitter.

  6.4.1
  De voorzitter geeft op vergaderingen of bijeenkomsten het woord en ontneemt dit, indien dit buiten de orde gaat. Hij heeft het recht debatten te sluiten, indien hij van mening is, dat de vergadering voldoende is ingelicht. Hij is gerechtigd eenieder, die de orde verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij kan een vergadering schorsen en/of, na overleg met het bestuur, deze verdagen.

  ARTIKEL 7: COMMISSIES

  7.1.1
  Voor het voeren van een goed beleid binnen de vereniging kent de vereniging de volgende, vaste commissies:
  a. Financiële commissie
  b. Inkoopcommissie
  c. Controlecommissie
  d. Taxatie commissie
  e. Technische commissie
  f. Commissie Lief en Leed
  g. Commissies, die al of niet op voorstel van het bestuur, door de algemene vergadering nodig worden geoordeeld.

  7.1.2
  Elke commissie bestaat uit tenminste twee leden.

  7.1.3
  De verkiezing tot lid van een der commissies geschiedt via een schriftelijke voordracht van het bestuur of ten minste drie leden. Deze voordracht dient uiterlijk 14 dagen voor de vergadering, waarop de verkiezing zal plaatsvinden, aan de leden te worden bekend gemaakt.

  7.1.4
  Commissieleden voor commissies, zoals bedoeld in lid 1, b t/m f van dit artikel, worden gekozen voor een periode van drie jaar, en zijn terstond herkiesbaar.

  7.2.1
  Aftreden geschied volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Indien naar de mening van het bestuur de in dit artikel bedoelde functionarissen hun taak niet of niet in voldoende mate uitvoeren, is het bestuur gerechtigd hen tot de eerstvolgende algemene vergadering als zodanig te schorsen.

  7.2.2
  Alvorens dit geschiedt, zal het bestuur de betrokkene in de gelegenheid stellen, zich in een bestuursvergadering te verantwoorden.

  7.2.3
  Bij tussentijdse vacatures of bij schorsing,

  – zijn de functionarissen verplicht, de in hun bezit zijnde bescheiden of andere eigendommen van de vereniging binnen 7 dagen over te dragen aan een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid, en

  – benoemt het bestuur een nieuwe functionaris, die op het rooster van aftreden de plaats van de voorganger inneemt. Dit wordt aan de eerstvolgende, algemene vergadering ter bekrachtiging voorgelegd.

  7.3.1
  De in lid 1.1. van dit artikel bedoelde commissies, ingesteld hetzij door het bestuur, hetzij door de algemene vergadering, worden benoemd voor de duur van de opdracht en ontbonden wanneer de opdracht is voltooid.

  7.4.1
  De financiële commissie, zoals bedoeld in Artikel 13.4 van de statuten, bestaat uit twee leden en een reserve lid. De beide leden van de financiële commissie worden benoemd voor een periode twee jaar en zijn niet terstond herkiesbaar. Elk jaar treedt 1 lid af.

  7.5.1
  De inkoopcommissie bemiddelt voor de leden die dat wensen bij het centraal inkopen van o.a. zaden, planten, meststoffen en andere gewenste en mogelijke artikelen.

  7.6.1
  De controlecommissie ziet toe op het naleven van de tuinregels zoals vastgesteld in artikel 10 van het huishoudelijk reglement en ziet toe op de staat van onderhoud van het gehele complex en rapporteert hierover aan het bestuur. 7.7.1
  De taxatie commissie kan belast worden met de uitvoering van hetgeen gesteld is Artikel 8, lid 7 t/m 9 van het huishoudelijk reglement en rapporteert over een en ander aan het bestuur.

  7.8.1
  Technische commissie.
  a. Deze commissie is verantwoordelijk voor de technische staat van de opstallen en het materieel van de vereniging en doet voorstellen aan het bestuur ten aanzien van onderhoud en herstel inclusief de begrote kosten. De commissieleden zetten zich in om de te nemen maatregelen uit te voeren of te laten uitvoeren door derden, na toestemming van het bestuur.
  b. Ten aanzien van het algemeen onderhoud van het totale complex heeft de commissie regelmatig overleg met de voorzitter, of een of meer bestuursleden, over de dagelijkse gang van zaken inzake onderhoud. Ten aanzien van de grotere posten van onderhoud doet de commissie, voorafgaand aan de voor- en najaarsvergadering, voorstellen aan het bestuur.                                c. Deze commissie ziet tevens toe op het uiterlijk en de staat van onderhoud van de op de tuinen aanwezige opstallen en bouwsels en rapporteert aan het bestuur indien wordt afgeweken van de in Artikel 10.3.1., 10.3.2. en 10.3.8. bedoelde goedkeuring.

  7.9.1
  De commissie Lief en Leed stuurt een kaartje of passende attentie of brengt een bezoek in voorkomende gevallen en informeert het bestuur per ommegaande daarover per e-mail.

  7.10.1
  Leden van commissies hebben, evenals leden van het bestuur, voor zover de uitoefening van hun functie dat noodzakelijk maakt, op hun verzoek, het recht van toegang tot de tuinen en opstallen.

  ARTIKEL 8: BEEINDIGING VAN HET TUINIEREN

  8.1
  Indien een lid te kennen geeft, of anderszins laat blijken, dat hij het tuinieren wenst te beëindigen, dan kan het gestelde in Artikel 7, lidnrs. 1.b, 3, 5 en 6 van de statuten van toepassing worden.

  8.2
  Bij beëindiging van het lidmaatschap is het lid gehouden de tijdens zijn lidmaatschap in gebruik gegeven tuin onkruidvrij c.q. ontruimd op te leveren, tenzij het bestuur anders beslist. Een maand voor de opzegdatum zal het bestuur, indien nodig, het lid aan deze plicht herinneren. Indien het lid niet aan deze plicht voldoet, zal het bestuur opdracht moeten geven de tuin schoon te maken en zullen de kosten daarvan, zijnde € 2,00 per vierkante meter, bij het lid in rekening worden gebracht.

  8.3
  Indien in overleg met de tuinder de tuin gedurende het tuinjaar moet worden afgedekt met folie dan brengt het bestuur bij de huurder een bedrag van € 25,00 in rekening voor een kleine tuin (<150 m) en € 50,00 voor een grote tuin (vanaf 150m).

  8.4
  Indien een huurder de tuin opzegt (zie 8.2) en deze wordt niet zwart opgeleverd, dan zullen de kosten van het afdekken met folie in rekening worden gebracht (zie 8.3).

  8.5.1
  Een vertrekkend lid, waarvan de tuin wordt overgedragen aan een kandidaat-lid, dient de niet overgenomen eigendommen zo spoedig mogelijk te verwijderen. Wordt hieraan binnen een maand niet voldaan, zonder dat hieromtrent schriftelijk een andere regeling is overeengekomen, dan vervallen deze eigendommen aan de vereniging.

  8.5.2                                                                                                                                                            Indien een vertrekkend lid zijn tuin overdraagt aan een kandidaat-lid worden er afspraken gemaakt over de over te nemen zaken zoals berging, hobbykas, gereedschap, beplanting, erfafscheiding en straatwerk. Indien er geen overeenstemming bereikt wordt over het overnamebedrag van de onroerende zaken en de taxatie commissie gevraagd wordt hierin te bemiddelen, dient de taxatie commissie de uitspraak per e-mail te bevestigen aan het bestuur.

  8.5.3
  Indien een nieuwe huurder gedurende het jaar (dus niet per 1 januari) een tuin overneemt zoals bedoeld in art 8.5.2 dan gaat de huur voor deze nieuwe huurder in op de eerste dag van de volgende maand.

  8.5.4
  Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt geen terugbetaling van de contributie plaats, behalve als daarover afspraken met het bestuur worden gemaakt in het geval van tussentijdse overname door een kandidaat-lid zoals bedoeld in 8.5.2.

  8.6
  Indien een lid, door omstandigheden buiten zijn schuld, het tuinieren moet beëindigen in de loop van het verenigingsjaar, kan terugbetaling plaatsvinden van een deel van het bedrag betaald voor het tuingebruik, doch alleen indien een kandidaat-lid bereid gevonden kan worden, de tuin voor het resterende deel van het jaar in gebruik te nemen. Indien dit niet het geval is, kan geen terugbetaling plaatsvinden.

  8.7
  Een vertrekkend lid mag de opstallen en andere bouwsels, waarvoor volgens Artikel 10, lid 3, 1 en 2 van het huishoudelijk reglement, door het bestuur schriftelijk toestemming is verleend, te koop aanbieden, zowel aan degene die de tuin zal worden toegewezen alsook aan anderen.

  8.8
  Indien met degene, die de tuin krijgt toegewezen, geen overeenstemming bereikt kan worden over de overnamesom, kan via het bestuur een beroep gedaan worden op de taxatie commissie.

  8.9
  Alleen de opstallen en ander bouwsels, waarvoor volgens artikel 10.3.1, 10.3.2 en 10.3.8 van het huishoudelijk reglement, door het bestuur schriftelijk toestemming is verleend, worden getaxeerd.

  8.10
  Indien het vertrekkende lid en het nieuwe lid het niet eens kunnen worden over een overnameprijs, dan is de uitspraak van de taxatie commissie bindend.

  ARTIKEL 9: TUINRUIL

  9.1
  Een lid kan een met redenen omkleed verzoek indienen, om bij het vrijkomen van een tuin, daarvoor in aanmerking te komen. Door een lid mag slechts eenmaal van tuin worden geruild. Het bestuur beslist over de toelaatbaarheid van dit verzoek. Bij afwijzing staat voor het betrokken lid beroep open op de eerstkomende algemene vergadering.

  9.2
  Indien bij meerdere leden de wens bestaat, om bij vrijkomen van tuinen van tuin te ruilen, zullen deze verzoeken tot tuinruil behandeld worden in volgorde van de datum van ontvangst van zo’n verzoek.

  ARTIKEL 10: TUINREGELS

  10.1.1
  Ieder lid heeft de vrije beschikking over de hem in gebruik gegeven tuin, doch is verplicht deze van aanvang af in goede toestand te brengen en/of te houden.

  10.1.2
  Overeenkomstig de doelstelling van de vereniging, dienen de tuin en de opstallen op de tuin voor ontspanning. Het uitoefenen van beroepsmatige handelingen is derhalve niet toegestaan.

  10.1.3
  Leden worden geacht de op de hen toegewezen tuin aanwezige opstallen en beplanting in eigendom te bezitten. Deze strekken volledig tot onderpand van de uit het lidmaatschap voortvloeiende financiële verplichtingen.

  10.1.4
  De leden mogen hun tuin niet overdragen aan anderen.

  10.1.5
  Aan de leden kan gevraagd worden, deel te nemen aan algemene werkzaamheden op het tuincomplex.

  10.1.6
  Leden zijn volledig aansprakelijk voor de gedragingen van hun gezinsleden, bezoekers en honden op de tuin.

  10.1.7
  Eigendommen van de vereniging dienen op eerste aanvraag van het bestuur te worden ingeleverd.

  10.1.8
  De leden zijn verplicht, na overleg, op hun tuin werkzaamheden toe te staan, die het bestuur voor instandhouding of verbetering van het complex dan wel de aangrenzende tuinen noodzakelijk acht.

  10.2.1
  Het door de gemeente geplaatste paaltje met tuinnummer dient op de aangegeven plaats te blijven en vanaf het pad zichtbaar te zijn.

  10.2.2
  De aan de tuin grenzende paden, sloten en taluds moeten door de leden worden schoongehouden: gras maaien, onkruid verwijderen en overhangende planten snoeien. Indien het bestuur, na klachten van andere tuinders of na een niet opgevolgde waarschuwing van het bestuur moet ingrijpen zal € 7,50 per strekkende meter in rekening worden gebracht.

  10.2.3
  De in de nabijheid van de tuinen gelegen groenstroken moeten door de leden worden schoongehouden voor wat betreft vuil en afval. Snoeien aan bomen en heesters is niet toegestaan.

  10.3.1
  Voor het bouwen, verbouwen of wijzigen van opstallen en andere bouwsels is de schriftelijke goedkeuring van het bestuur vereist.

  10.3.2
  Voor het (her)bouwen van berging (kast) of hobbykas moet eerst overlegd worden met het bestuur. Als e.e.a. volgens de gestelde voorschriften is dan dient de tuinder zelf hiervoor een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen bij gemeente Hillegom (digitaal). Legeskosten zijn voor de tuinder.

  De volgende regels gelden:

  • Op een kleine tuin (vanaf 100 t/m 149 m2) mag een berging (kast) of hobbykas worden geplaatst.
  • Op een grote tuin (150 m2 of meer) mag een combinatie van berging (kast) en hobbykas worden geplaatst.

  Een berging (kast) mag nooit groter zijn dan 5 m2 (grondoppervlakte) en niet hoger dan 2,25 m (nokhoogte).
  Een hobbykas mag maximaal 10% van de oppervlakte van de tuin beslaan en de nokhoogte mag niet hoger zijn dan 2,25 m.
  Bij een combinatie van berging (kast) en hobbykas op een grote tuin mag de 10% bebouwde oppervlakte van de tuin niet worden overschreden, waarbij de berging (kast) nooit groter mag zijn dan 5 m2. De totale bebouwing mag maximaal 25 m2 bedragen.

  Kleur: gedekte, natuurlijke kleuren, passend in de omgeving. Dak overstek maximaal 50 cm,

  Indien een tuinder een omgevingsvergunning ontvangt van de gemeente Hillegom moet een kopie van deze beschikking bij het bestuur ingeleverd worden. Daarna kan de bouw worden gestart.

  10.3.3
  Het bestuur is gerechtigd, bouwsels of verbouwingen daaraan, zonder de in lid 3.2. van dit artikel bedoelde goedkeuring, op kosten van het betrokken lid te laten verwijderen of in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

  10.3.4
  Broeibakken, bergingen en hobbykassen mogen niet dichter dan 1 meter uit de bovenkant van het talud worden geplaatst. De afstand tot de scheidingslijnen moet minstens 0,50 meter bedragen. In onderling overleg of na schriftelijke toestemming van het bestuur is het toegestaan hiervan af te wijken.

  10.3.5
  Andere bouwwerken dan een berging (kast) of hobbykas, zoals woonwagens, caravans, andere voertuigen of restanten daarvan en tenten mogen niet, hetzij tijdelijk of permanent, op de tuinen worden geplaatst.

  10.3.6
  Bomen zijn toegestaan op de tuin. Afhankelijk van de plaats op de tuin mag een boom niet hoger zijn dan 3 meter; ter beoordeling van de controle commissie. Wilgen en bamboe zijn verboden.

   

  10.3.7 Bosrand

  De bosrand ten zuiden van ons complex, grenzend aan tuinnummers 64 t/m 77 en 105 t/m 110, dient in stand gehouden te worden. Deze bosstrook is vanuit de gemeente Hillegom bedoeld voor o.a. natuur, landschap en cultuurhistorische waarden. Het verwijderen van bomen of andere opgaande beplanting alsmede oevervegetatie is verboden, wel is toegestaan normaal onderhoud te verrichten ten dienste van bestemming bos. Deze strook is geen onderdeel van de tuin en valt ook niet binnen de verhuurde m2 van de tuinen. Er mogen geen voorzieningen of wijzigingen aangebracht worden.

  10.3.8 Erfscheiding

  Het is toegestaan een erfscheiding van maximaal 1,80 m hoogte te plaatsen, dit altijd ter beoordeling van het bestuur, met schriftelijke goedkeuring. Hierbij zal gelet worden op overlast aangrenzende tuin, het uiterlijk en onderlinge instemming van aangrenzende tuinders.

  10.4.1
  Naast hetgeen in eerdere artikelen is genoemd, is het de leden op het complex verboden:
  a. De in gebruik gekregen tuin als opslagplaats te gebruiken.
  b. Onbevoegd de tuin van een ander te betreden.
  c. Op minder dan 0,50 meter vanuit de bovenkant van het talud (slootkant) te planten.
  d. Het talud op enigerlei wijze te beschadigen.
  e. Beplanting te hebben, die naar het oordeel van het bestuur hinder aan derden kan veroorzaken.
  f. Vee of kleinvee te houden.
  g. Bijen te houden zonder schriftelijke toestemming van het bestuur.
  h. Handelingen te verrichten of te doen verrichten die het volle genot van anderen beperken dan wel ontnemen.
  i. Greppels langs de hoofdpaden te graven.
  j. Waterkeringen te maken of in de hoofdpaden te graven.
  k. Gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen.

  l. Voertuigen te stallen of te parkeren op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen.
  m. Zonder toestemming van het bestuur met voertuigen, anders dan kruiwagens en fietsen de paden te berijden.
  n. Honden onaangelijnd te laten lopen.
  o. Uitwerpselen van honden op het terrein achter te laten.

  p. De tuin af te dekken met folie, zonder toestemming van het bestuur

  10.5
  Het is eenieder, die zich op het complex bevindt, verboden:
  1. Geweld, fysiek of verbaal (bedreiging), te gebruiken naar leden en/of bezoekers van het tuincomplex. Slachtoffers van geweld kunnen aangifte doen bij de politie. Indien het betreffende lid volgens de Nederlandse rechtspraak schuldig is bevonden, behoudt het bestuur van de BATV zich het recht voor om het betreffende lid uit het lidmaatschap te zetten volgens Artikel 3.2.2.
  2. Tuinvuil, huisvuil en/of grof huisvuil te deponeren anders dan in iedere legale plaats om vuil af te voeren (eigen composthoop, vuilcontainer, glasbak, milieupunt van de gemeente etc.).
  3. Al hetgeen dat binnen het complex aan de zorg en het toezicht van de vereniging is toevertrouwd, te verontreinigen, beschadigen of te vernielen. Naar gelang van de aard van de verontreiniging en vernieling houdt het bestuur van de BATV zich het recht voor om het lid direct het lidmaatschap te ontzeggen volgens Artikel 3.2.2.

  10.6
  Er zal 2 keer per jaar een controle plaatsvinden door de controlecommissie. De controlecommissie rapporteert hierover aan het bestuur. Indien blijkt dat een lid niet voldoet aan het gestelde in Artikel 10.1.1. van het huishoudelijk reglement, spreekt het bestuur de tuinder hier zo mogelijk eerst persoonlijk op aan. Als dit geen gevolg heeft ontvangt het lid van het bestuur een waarschuwingsbrief, waarin het lid wordt verzocht de tuin alsnog in goede staat te brengen. Als na controle blijkt, dat het lid niet aan het verzoek heeft voldaan en er bij het bestuur niet bekend is dat er sprake is van bijzondere omstandigheden (bv. gezondheidsproblemen) volgt een tweede waarschuwingsbrief, waarin het lid medegedeeld wordt dat, indien binnen twee weken na ontvangst van deze brief nog geen actie is ondernomen, het bestuur kan overgaan tot beëindigen van de huurovereenkomst.

  10.7
  Aardappelteelt

  10.7.1
  Voor het telen van aardappelen mag alleen gebruik gemaakt worden van pootgoed, voorzien van een geldig keuringscertificaat.

  10.7.2
  Het telen van aardappelen is gehouden aan de voorwaarden van het Ministerie van Landbouw.
  a. er mag niet vaker dan 1 maal in de 3 jaar op dezelfde plaats aardappelen worden geteeld,
  b. er mag jaarlijks niet meer dan 1/3 deel van de beschikbare oppervlakte met aardappelen worden beteeld.

  10.7.3
  De tuinder, die het voornemen heeft aardappelen te gaan telen moet dit kenbaar maken op door de inkoopcommissie verstrekte formulier, waarop aangegeven dient te worden, op welke plaats in het bewuste jaar geteeld gaat worden, ook indien het pootgoed niet via de inkoopcommissie wordt aangekocht.

  10.7.4
  Het in Artikel 10.7.3. genoemd formulier dient vergezeld te gaan van een geldig keuringscertificaat van het pootgoed en moet voor het planten ingeleverd worden bij de inkoopcommissie.

  ARTIKEL 11: BORG

  11.1
  Nieuwe leden betalen € 0,50 per m2 aan borg. Deze borg moet eenmalig betaald worden bij de eerste keer dat huur voor de tuin wordt betaald. De borg wordt terugbetaald aan de huurder indien deze stopt en zijn tuin oplevert volgens de in het huishoudelijk reglement opgestelde voorwaarden. De rente komt toe aan de vereniging.

  ARTIKEL 12: REGLEMENTSWIJZIGING

  12.1
  Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden aangebracht door een besluit van de Algemene Ledenvergadering.

  12.2
  De uitnodiging voor een Algemene Ledenvergadering, tijdens welke een voorstel tot wijziging van het huishoudelijke reglement zal worden behandeld, dient vergezeld te gaan van een uitgewerkt voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement, al dan niet voorzien van een pre-advies van het bestuur.

  12.3
  Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft slechts een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

  12.4
  Een reglementswijziging treedt in werking op de eerste van de maand volgend op de Algemene Ledenvergadering, waarin tot wijziging is besloten.

  12.5
  Overigens is al hetgeen elders, zowel in de statuten als in het huishoudelijk reglement, gesteld is betreffende vergaderingen en besluitvorming, van toepassing.

  Aldus vastgesteld tijdens de oprichtingsvergadering op 21 en 28 november 1984 te Bennebroek, voorzitter w.g. W.J. Theil, secretaris w.g. T. Hoekstra.

  – gewijzigd op 1 mei 1986 (wijzigingen aangebracht: art. 10.6. per 1.4.1990).
  – aangepast op 2 oktober 1986 (aanpassing aangebracht).
  – aanvullingen ingegaan op 1 mei 1999 Art. 8.2. n maand voor etc…
  – art. 10.6. De onderhouds- en controlecommissie rapporteert etc.”.
  – gewijzigd op 7-11-2006, art. 1.5 en 1.6 zijn komen ter vervallen. Art 2.1, 2.3 en 2.4 zijn aangepast aan de en aan de geldende tarieven per 1-1-2007.
  – art 8.3 en 8.4 zijn tussengevoegd.
  – gewijzigd op 13-11-2007, toegevoegd art 8.5.2 en art. 8.5.3 en gewijzigd art. 8.6.
  – gewijzigd op 3-11-2009, toegevoegd art. 3.2., 3.3 t/m 3.6 vervallen, herformulering art 10.1.9, wijziging art. 10.4.1 en 10.5.1.
  – gewijzigd op 1-1-2012, gewijzigd art. 7.1.1, 7.7.1 en 7.9.1, toegevoegd 7.8.1 a, b, c.
  – gewijzigd op 27-12-2012, toegevoegd art .11.1, toegevoegd art. 11.2, gewijzigd art.11 is art. 12 geworden.
  – gewijzigd op 16-04-2015, toegevoegd art. 1.7 t/m 1.10.
  – gewijzigd op 07-04-2016, toegevoegd art. 7.1.1.f en oude 7.1.1.f is geworden 7.1.1.g. Artikel 7.1.4. gecorrigeerd: 2 jaar is geworden 3 jaar.
  – gewijzigd op 02-10-2018, toegevoegd art. 3.8, 3.9 en 10.3.6.
  – gewijzigd op 29-10-2020, toevoegingen aan art. 10.2.2 en 10.3.6.

  – gewijzigd, aangevuld of toegevoegd op 08-11-2021, art. 1.1, 1.11, 1.12, 2,1, 2.2, 2.3, 3.7, 3.8, 4.6, 4.7, 4.10, 5.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.5.1, 7.6.1, 7.7.1, 7.8.1, 8.8, 8.10, 10.1.6, 10.3.2, 10.4.1, 10.6, 10.7.4; vervallen 3.9 en 11.2.

  – gewijzigd, aangevuld of toegevoegd op 14-04-2022, art. 1.13, 2.2, 2.3, 2.4, 4.7, 7.1.1, 10.3.2, 10.3.7, 10.3.8 en de verwijzingen naar de statuten zijn aangepast aan de gewijzigde statuten (van 08-04-2022).

  – gewijzigd op 09-11-2023 art. 10.6.1, 10.8.1c, 8.5.2 en 8.9.

  – aanvulling op 13-05-2024 art. 10.3.2.